ПАТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.1998178/09/1/98Прикарпатське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000161392Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251665384416346100
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папера Емiтента на органцiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавалися.