ПАТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Iвано-Франкiвське спецiалiзоване управлiння механiзацiї будiвництва" утворене шляхом реорганiзацiї (перетворення) з ВАТ "Iвано-Франкiвське СУМБ" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; немає
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 11 чол., витрати на оплату працi склали 365 тис.грн, що в порiвняннi з попереднiм роком бiльше на 82 тис.грн. Кiлькiсть працiвникiв зменшилась на 2 чол. З метою забезпечення квалiфiкацiї працiвникiв вони регулярно проходять навчання у вiдповiдностi до квалiфiкацiйних вимог.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до жодного об"єднання.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Не проводить спiльної дiяльностi.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Немає.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Згiдно дiючих норм та правил бухгалтерського та податкового облiку та чинного українського законодавства.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; ПАТ "Iвано-Франкiвське СУМБ" виконує будiвельно-монтажнi роботи та надає послуги механiзмiв з оператором для юридичних та фiзичних осiб. Товарно-матерiальнi цiнностi, що використовує Товариство для забезпечення господарського процесу є покупними. Основний ринок збуту - Iвано-Франкiвська область.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; немає
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/в
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; ПАТ "Iвано-Франкiвське СУМБ" у своїй дiяльностi використовує власнi основнi засоби, що знаходяться за мiсцем розташування Товариства. Амортизацiя основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до п.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємства" Та Податкового Кодексу України.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Iстотними негативними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є значне зниження ринку працi, висока конкуренцiя в галузi будiвництва та надання послуг механiзмiв та автомобiльного транспорту, дефiцит коштiв Державного бюджету на будiвництво, нестабiльнiсть українського законодавства та економiчного становища загалом.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення вимог чинного законодавства не виплачувались
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство не використовує кредитнi кошти у своїй дiяльностi
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних контрактiв на кiнець звiтного перiоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Планується мiнiмiзацiя витрат, нарощення обсягiв виробництва, покращення якостi робiт, пiдвищення ефективностi товаро-матерiальних цiнностей та трудових ресурсiв з метою стабiлiзацiї фiнансового стану Товариства.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Не проводяться дослiдження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи за участю Товариства вiдсутнi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iстотної iнформацiї немає.