ПАТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6312 6299 0 0 6312 6299
будівлі та споруди 2561 2561 0 0 2561 2561
машини та обладнання 3273 3259 0 0 3273 3259
транспортні засоби 418 418 0 0 418 418
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 60 61 0 0 60 61
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6312 6299 0 0 6312 6299
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтованого перiоду становить 6299 тис.грн., сума зносу - 5191 тис.грн., що свiдчить про те що, що основнi засоби є практично зношеними i потребують модернiзацiї або замiни. Сума нарахованої амортизацiї за 2016 рiк склала 354 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6107 6108
Статутний капітал (тис.грн.) 416 416
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 416 416
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно з мiжнародними стандартами бухоблiку складають оборотнi та необоротнi активи Товариства за мiнусом зобов'язань. За звiтний перiод дана сума складає 6108 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року визначена згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485, дана вартiсть бiльша вiд статутного фонду Товариства i вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства"