ПАТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування752.2752.221.5752.2752.221.5
2Будiвництво житлових i нежитлових будiвель2749.82749.878.52749.82749.878.5

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати73.7
2Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування12.4
3Амортизацiя9.9
4Iншi операцiйнi витрати4

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.