ПАТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвське спецiалiзоване управлiння механiзацiї будiвництва"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 11161200000000071
3. Дата проведення державної реєстрації 30.12.1996
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 416346
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування

43.12 - Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, директор, ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ Хрещатик
2) МФО банку 300670
3) Поточний рахунок 26006001063903
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ Хрещатик
5) МФО банку 300670
6) Поточний рахунок 26006001063903